Αρχική σελίδα » Γενική Περιγραφή ΠΜΣ » Γενική παρουσίαση - πληροφορίες

«Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων»

“Child and Adolescent Mental Health and Psychiatry”

 

Αντικείμενο – Σκοπός


Το Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Επανίδρυσης 3555/2018) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Προγράμματος με αντικείμενο την «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων».

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της ψυχικής υγείας και ψυχιατρικής των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος περιλαμβάνει:

─     την παιδική και εφηβική βιο-ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη,

─     την ψυχιατρική παιδιών και εφήβων,

─     την ανίχνευση, διαγνωστική αξιολόγηση, διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων,

─     τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων,

─     την ποσοτική και ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία στην ψυχική υγεία και ψυχιατρική παιδιών και εφήβων,

─     την ερευνητική μελέτη πληθυσμών που αφορούν το βασικό γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

─     την ηθική και δεοντολογία της έρευνας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει:

─       στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαγνωστικής αξιολόγησης, θεραπευτικού σχεδιασμού και διαχείρισης καθώς και στις θεραπευτικές παρεμβάσεις.

─       στην παροχή γνώσεων, και δεξιοτήτων ερευνητικής μεθοδολογίας αναφορικά με την ψυχιατρική παιδιών και εφήβων, την παιδική και εφηβική ανάπτυξη, τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και τα μοντέλα υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι θα μπορούν:

να εργαστούν με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή άλλους οργανισμούς, να αποκτήσουν τα τυπικά και απαραίτητα προσόντα για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας σε διαγωνισμούς ή/και προκηρύξεις και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, εφόσον το επιθυμούν στο Τμήμα της Ιατρικής Σχολής ή σε άλλο Τμήμα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι:

Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας), Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας, Τμημάτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008. 2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωσή του.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 (χίλια) Ευρώ ανά εξάμηνο.